021-66575919
info@soroushejavid.ir

به وبسایت آموزشگاه فنی و حرفه ای سروش جاوید خوش آمدید

آخرین اخبار آموزشگاه سروش جاوید

پیام ها و اعلانات

دوره محبوب

آموزش تصویربرداری و فیلمبرداری

دوره آموزش تصویربرداری و فیلمبرداری

نوع دوره های آموزشی
محل کارگاه تخصصی آموزش تصویربرداری و فیلمبرداری سروش جاوید
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 0/0

جستجو

شما میتوانید دوره یا آزمون مورد نظر را در زیر جستجو کنید