دپارتمان برق

دپارتمان برق
آموزش برق

دوره آموزش برق ساختمان درجه ۲

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام تیر ۹, ۱۳۹۷ - تیر ۲, ۱۳۹۷
محل کارگاه تخصصی آموزش برق ساختمان سروش جاوید
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 0/0
آموزش برق

دوره آموزش برق صنعتی

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام تیر ۹, ۱۳۹۷ - تیر ۲, ۱۳۹۷
محل کارگاه تخصصی آموزش برق صنعتی
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 1/0
آموزش آسانسور

دوره آموزش آسانسور

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام تیر ۴, ۱۳۹۷ - تیر ۲, ۱۳۹۷
محل کارگاه تخصصی آموزش آسانسور سروش جاوید
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 0/0
آموزش نرم افزار آسانسور

دوره آموزش نرم افزار آسانسور Lift Designer

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام تیر ۹, ۱۳۹۷ - تیر ۲, ۱۳۹۷
محل کارگاه تخصصی آموزش نرم افزار لیفت دیزاینر
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 0/0
آموزش برق

دوره آموزش برق ساختمان درجه ۱

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام خرداد ۳۰, ۱۳۹۷ - خرداد ۲۴, ۱۳۹۷
محل کارگاه تخصصی آموزش برق ساختمان سروش جاوید
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 1/0

دوره های آموزش برق ساختمان درجه ۱ و آموزش برق ساختمان درجه ۲، آموزش برق %B