دپارتمان برق

دپارتمان برق
آموزش برق

دوره آموزش برق ساختمان درجه ۱

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام شهریور ۱۳, ۱۳۹۶
محل کارگاه تخصصی آموزش برق ساختمان سروش جاوید
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 0/0
آموزش آسانسور

دوره آموزش آسانسور

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام شهریور ۱۳, ۱۳۹۶
محل کارگاه تخصصی آموزش آسانسور سروش جاوید
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 3/0
آموزش تصویربرداری و فیلمبرداری

دوره آموزش پله برقی

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ - مرداد ۲۶, ۱۳۹۶
محل کارگاه تخصصی آموزش تصویربرداری و فیلمبرداری سروش جاوید
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 0/0
آموزش برق

دوره آموزش برق صنعتی

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام مرداد ۳۰, ۱۳۹۶
محل کارگاه تخصصی آموزش برق صنعتی
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 0/0
آموزش برق

دوره آموزش برق ساختمان درجه ۲

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام مرداد ۳۱, ۱۳۹۶
محل کارگاه تخصصی آموزش برق ساختمان سروش جاوید
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 3/0

دوره های آموزش برق ساختمان درجه ۱ و آموزش برق ساختمان درجه ۲، آموزش برق صنعتی درجه ۱ و درجه ۲، آموزش آسانسور( تعمیر، نصب، نگهداری)، آموزش نرم افزار آسانسور  در دپارتمان برق سروش جاوید