دپارتمان برق

دپارتمان برق
آموزش برق

دوره آموزش برق ساختمان درجه ۲

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام اسفند ۵, ۱۳۹۶ - بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
محل کارگاه تخصصی آموزش برق ساختمان سروش جاوید
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 0/0
آموزش برق

دوره آموزش برق صنعتی

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام اسفند ۵, ۱۳۹۶ - بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
محل کارگاه تخصصی آموزش برق صنعتی
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 0/0
آموزش آسانسور

دوره آموزش آسانسور

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام اسفند ۳, ۱۳۹۶ - بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
محل کارگاه تخصصی آموزش آسانسور سروش جاوید
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 3/0
آموزش برق

دوره آموزش برق ساختمان درجه ۱

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام اسفند ۵, ۱۳۹۶ - بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
محل کارگاه تخصصی آموزش برق ساختمان سروش جاوید
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 0/0
آموزش نرم افزار آسانسور

دوره آموزش نرم افزار آسانسور Lift Designer

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام اسفند ۲, ۱۳۹۶
محل کارگاه تخصصی آموزش نرم افزار لیفت دیزاینر
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 0/0

دوره های آموزش برق ساختمان درجه ۱ و آموزش برق ساختمان درجه ۲، آموزش برق صنعتی درجه ۱ و درجه ۲، آموزش آسانسور( تعمیر، نصب، نگهداری)، آموزش نرم افزار آسانسور  در دپارتمان برق سروش جاوید