دپارتمان جوشکاری

دپارتمان جوشکاری
آموزش جامع جوشکاری

دوره آموزش جامع جوشکاری

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام تیر ۵, ۱۳۹۷ - تیر ۲, ۱۳۹۷
محل کارگاه تخصصی جوشکاری
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 0/0
آموزش جوشکاری CO2

دوره آموزش جوشکاری co2 «جوشکاری MIG, MAG»

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام تیر ۹, ۱۳۹۷ - تیر ۲, ۱۳۹۷
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 1/0
آموزش جوشکاری فلزات رنگی

دوره آموزش جوشکاری فلزات رنگی

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام تیر ۶, ۱۳۹۷ - تیر ۲, ۱۳۹۷
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 0/0
آموزش جوشکاری آرگون

دوره آموزش جوشکاری آرگون

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام خرداد ۳۰, ۱۳۹۷ - خرداد ۲۷, ۱۳۹۷
محل کارگاه تخصصی جوشکاری
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 0/0
دوره آموزش جوشکاری برق

دوره آموزش جوشکاری برق

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام تیر ۳, ۱۳۹۷ - تیر ۲, ۱۳۹۷
محل کارگاه تخصصی جوشکاری
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 1/0

دوه های آموزش جوشکاری برق، آموزش جوشکاری آرگون، آموزش جوشکاری فلزات رنگی، آموزش جوشکاری CO2، آموزش جامع جوشکاری در دپارتمان جوشکاری آموزشگاه سروش جاوید